برنامه ترمیک رشته ادبیات محض دوره کارشناسی ارشد

ترم اول

 

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

1

1412138

زبان پیش

2

1

1412711

نظم فارسی2- ناصرخسرو و سنایی

2

2

1412701

عربی پیش

2

2

1412712

نظم فارسی3- خاقانی و نظامی

2

3

1412710

نظم فارسی 1- شاهنامه

2

3

1412715

نثر فارسی2- جهانگشا و مرزبان نامه

2

4

1412714

نثر فارسی1- تاریخ بیهقی

2

4

1412718

عربی2- نثر

2

5

1412717

عربی 1- صرف و نحو

2

5

1412721

زبان خارجه 1 

2

6

1412709

سمینار

2

 

 

 

 

ترم سوم

 

ترم چهارم

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

1

1412702

تحقیق در دستور زبان فارسی

2

1

1412095

پایان نامه

4

2

1412713

نظم فارسی3- مثنوی

2

 

 

 

 

3

1412716

نثر فارسی3- کشف المحجوب و رساله قشیریه

2

 

 

 

 

4

1412719

عربی3- نظم

2

 

 

 

 

5

1412703

نظم فارسی5- گلشن راز

2

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحدها

32

دروس جبرانی

4