برنامه ترمیک رشته ادبیات کودک دوره کارشناسی ارشد

ترم اول

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

نوع درس

ردیف

کد درس

نوع درس

واحد

1

 

آشنایی با ادبیات کودک(کلیات)

جبرانی

1

 

تاریخ ادبیات کودک و نوجوان جهان

جبرانی

2

 

ساخت دستوری زبان فارسی

پایه

2

 

تاریخ و ادبیات کودک و نوجوان ایران

جبرانی

3

 

نظریه ها و نقد ادبی

پایه

3

 

تاریخ تطور نظم فارسی

پایه

4

 

بازنویسی ادبیات عامه

اصلی

4

 

بلاغت کاربردی

پایه

5

 

روش تحقیق در ادبیات کودک

اصلی

5

 

نقد و نظریه ادبیات کودک

اصلی

6

 

 

 

6

 

فلسفه و روانشناسی کودک

اصلی

ترم سوم

 

ردیف

 

تاریخ تطور نثر فارسی

پایه

 

 

 

 

1

 

متون نظم و نثر عربی

پایه

 

 

 

 

2

 

کتاب های تصویری

اصلی

 

 

 

 

3

 

جامعه شناسی دوران کودکی

اختیاری

 

 

 

 

4

 

رمان نوجوان

اختیاری

 

 

 

 

   

شعر کودک و نوجوان

اختیاری

 

 

 

 

 

 

ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان

اختیاری

جمع کل واحدها