برنامه ترمیک دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

ترم اول

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

1

1412121

متون عربی نظم و نثر

2

2

1412128

دستور تاریخی و تطبیقی زبان فارسی

2

3

1412131

تحقیق در ادبیات حماسی و قهرمانی

2

ترم دوم

4

1412119

تحقیق در متون فارسی نثر

2

5

1412123

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

2

6

1412126

بلاغت و فنون ادب

2

ترم سوم

7

1412120

تحقیق در متون فارسی نظم

2

8

1412127

تحقیق در مکتب های ادبی جهان

2

9

1412132

تحقیق در ادبیات غنایی

2

ترم چهارم

10

1412135

ارزیابی دکتری

*

ترم پنجم

11

1412136

رساله دکتری

18

جمع کل واحدها

32