برنامه ترمیک رشته علوم اجتماعی دوره کارشناسی

 

ترم اول

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417001

مبانی جامعه شناسی 1

3

**

1

1417002

مبانی جامعه شناسی2

2

مبانی جامعه شناسی1

2

1417019

اصول علم سیاست

2

**

2

1417003

مبانی جمعیت شناسی

2

**

3

1417004

مبانی مردم شناسی

2

**

3

1417006

مبانی فلسفه1

2

**

4

1417005

مبانی روانشناسی

3

**

4

1417014

اصول علم اقتصاد

3

**

5

1114024

ریاضیات پایه

3

**

5

1417007

تاریخ تفکر اجتماعی

2

**

6

1410017

زبان عمومی

3

**

6

1417010

آمار مقدماتی

2

ریاضیات پایه

7

1410002

فارسی عمومی

3

**

7

1417051

مردم شناسی فرهنگی

2

مبانی مردم شناسی

8

 

 

 

 

8

1417033

بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی

2

**

9

 

 

 

 

9

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

**

10

 

 

 

 

10

1410010

تربیت بدنی1

1

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

ترم سوم

ترم چهارم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417020

نظریه های جامعه شناسی1

2

مبانی جامعه شناسی2

1

1417027

نظریه های جامعه شناسی2

3

نظریه های جامعه شناسی1

2

1417015

روانشناسی اجتماعی

3

مبانی روانشناسی

2

1417082

جامعه شناسی خانواده

2

مبانی جامعه شناسی2

3

1417008

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

2

**

3

1417037

اقتصاد ایران

2

اصول علم اقتصاد

4

1417016

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

2

مبانی جمعیت شناسی

4

1417036

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

مبانی جامعه شناسی2

5

 

مبانی فلسفه2

2

مبانی فلسفه1

5

1417012

زبان تخصصی1

2

**

6

1417011

آمار در علوم اجتماعی

2

آمار مقدماتی

6

1417052

جامعه شناسی جوانان

2

**

7

1417083

جامعه شناسی انحرافات

2

مبانی جامعه شناسی2

7

1417025

جامعه شناسی جنگ

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1417031

جامعه شناسی سیاسی

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1417088

کاربرد جمعیت شناسی

2

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

9

1410040

ورزش1

1

تربیت بدنی1

9

1413017

تفسیر موضوعی قران

2

**

10

1413024

اندیشه اسلامی2

2

اندیشه اسلامی1

10

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

19

ترم پنجم

ترم ششم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417021

روش تحقیق نظری

3

آمار در علوم اجتماعی/نظریه های جامعه شناسی1

1

1417022

روش تحقیق عملی

2

روش تحقیق نظری

2

1417084

جامعه شناسی ارتباط جمعی

2

مبانی جامعه شناسی2

2

1417028

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

2

**

3

1417023

جامعه شناسی انقلاب

2

مبانی جامعه شناسی2

3

1417034

جمعیت شناسی اقتصادی اجتماعی

3

روش های مقدماتی جمعیت

4

1417085

جامعه شناسی توسعه

2

مبانی جامعه شناسی2

4

1417039

جامعه شناسی ایلات و عشایر

2

مبانی جامعه شناسی2- مردم شناسی

5

1417013

زبان تخصصی2

2

زبان تخصصی1

5

1417080

جامعه شناسی شهری

3

مبانی جامعه شناسی2

6

1417079

جامعه شناسی روستایی

3

مبانی جامعه شناسی2

6

1417024

جامعه شناسی قشرها

2

مبانی جامعه شناسی2

7

1417086

جامعه شناسی سازمان

3

مبانی جامعه شناسی2

7

1417041

جامعه شناسی جهان سوم

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

8

1413022

تاریخ تحلیلی اسلام

2

**

9

 

 

 

 

9

1417017

انسان از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب

2

 

جمع واحد

19

جمع واحد

                20

ترم هفتم

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

1

1417081

جامعه شناسی صنعتی

3

مبانی جامعه شناسی2

 

2

1417089

تکنیک های خاص تحقیق

3

روش تحقیق نظری

 

3

1417090

کاربرد کامپیوتر

3

روش تحقیق عملی

 

4

1417026

بررسی مسائل اجتماعی ایران

3

**

 

5

1413012

آیین زندگی

2

**

 

6

1417092

کار تحقیقی

4

مختص دانشجویان ترم آخر

 

7

1410033

دانش خانواده و جمعیت

2

**

 

جمع واحد

20

 

 

                     
 برنامه ترمیک رشته علوم اجتماعی دوره کارشناسی - ورودی 95 به بعد

ترم اول

ترم دوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417001

مبانی جامعه شناسی 1

3

**

1

1417002

مبانی جامعه شناسی2

2

مبانی جامعه شناسی1

2

1417019

اصول علم سیاست

2

**

2

1417003

مبانی جمعیت شناسی

2

**

3

1417004

مبانی مردم شناسی

2

**

3

1417006

مبانی فلسفه1

2

**

4

1417005

مبانی روانشناسی

3

**

4

1417014

اصول علم اقتصاد

3

**

5

1114024

ریاضیات پایه

3

**

5

1417007

تاریخ تفکر اجتماعی

2

**

6

1410017

زبان عمومی

3

**

6

1417010

آمار مقدماتی

2

ریاضیات پایه

7

1410002

فارسی عمومی

3

**

7

1417051

مردم شناسی فرهنگی

2

مبانی مردم شناسی

8

 

 

 

 

8

1417015

روانشناسی اجتماعی

3

مبانی روانشناسی

9

 

 

 

 

9

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

**

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

جمع واحد

20

ترم سوم

ترم چهارم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417020

نظریه های جامعه شناسی1

2

مبانی جامعه شناسی2

1

1417027

نظریه های جامعه شناسی2

3

نظریه های جامعه شناسی1

2

1417084

جامعه شناسی ارتباط جمعی

2

مبانی جامعه شناسی2

2

1417082

جامعه شناسی خانواده

2

مبانی جامعه شناسی2

3

1417008

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

2

**

3

1417088

کاربرد جمعیت شناسی

2

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

4

1417016

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

2

مبانی جمعیت شناسی

4

1417036

جامعه شناسی آموزش و پرورش

2

مبانی جامعه شناسی2

5

1417029

جامعه شناسی پزشکی

3

مبانی جامعه شناسی1

5

1417012

زبان تخصصی1

2

**

6

1417011

آمار در علوم اجتماعی

2

آمار مقدماتی

6

1417052

جامعه شناسی جوانان

2

**

7

1417083

جامعه شناسی انحرافات

2

مبانی جامعه شناسی2

7

1417025

جامعه شناسی جنگ

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1417031

جامعه شناسی سیاسی

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1411010

ورزش 1

1

تربیت بدنی 1

9

1410010

تربیت بدنی1

1

**

9

1413017

تفسیر موضوعی قران

2

**

10

1413024

اندیشه اسلامی2

2

اندیشه اسلامی1

10

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

18

ترم پنجم

ترم ششم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

1

1417021

روش تحقیق نظری

3

آمار در علوم اجتماعی/ نظریه های 1

1

1417022

روش تحقیق عملی

2

روش تحقیق نظری

2

1417033

بررسی آثار صاحبنظران

2

**

2

1417028

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

2

**

3

1417023

جامعه شناسی انقلاب

2

مبانی جامعه شناسی2

3

1417049

تغییرات اجتماعی

3

مبانی جامعه شناسی1

4

1417085

جامعه شناسی توسعه

2

مبانی جامعه شناسی2

4

1417039

جامعه شناسی ایلات و عشایر

2

مبانی جامعه شناسی2- مردم شناسی

5

1417013

زبان تخصصی2

2

زبان تخصصی1

5

1417080

جامعه شناسی شهری

3

مبانی جامعه شناسی2

6

1417079

جامعه شناسی روستایی

3

مبانی جامعه شناسی2

6

1417024

جامعه شناسی قشرها

2

مبانی جامعه شناسی2

7

1417086

جامعه شناسی سازمان

3

مبانی جامعه شناسی2

7

1417041

جامعه شناسی جهان سوم

2

مبانی جامعه شناسی2

8

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

8

1413022

تاریخ تحلیلی اسلام

2

**

9

 

 

 

 

9

1417047

تامین و رفاه اجتماعی

2

 

جمع واحد

19

جمع واحد

                20

ترم هفتم

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

1

1417081

جامعه شناسی صنعتی

3

مبانی جامعه شناسی2

 

2

1417089

تکنیک های خاص تحقیق

3

روش تحقیق نظری

 

3

1417090

کاربرد کامپیوتر

3

روش تحقیق عملی

 

4

1417026

بررسی مسائل اجتماعی ایران

3

**

 

5

1413012

آیین زندگی

2

**

 

6

1417092

کار تحقیقی

4

مختص دانشجویان ترم آخر

 

7

1410033

دانش خانواده و جمعیت

2

**

 

جمع واحد

20