برنامه ترمیک دوره کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

ورودی 94 به بعد

 

نیمسال اول

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

1417053

زبان پیش نیاز

2

**

2

1417059

روش تحقیق کمی پیشرفته

2

**

3

1417057

نظریه های جامعه شناسی1 

2

**

4

1417074

جامعه شناسی فرهنگ

2

**

5

1417064

جامعه شناسی اقتصادی

2

**

 

 

جمع واحد

10

 

 
 

نیمسال دوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

1417058

نظریه های جامعه شناسی2

2

نظریه های جامعه شناسی1

2

1417060

روش تحقیق کیفی پیشرفته

2

**

3

 

سیاست اجتماعی  

2

**

4

1417065

جامعه شناسی انحرافات  

2

**

5

1417067

رویکردهای نظری مسائل اجتماعی

2

**

 

 

جمع واحد

10

 

 
 

نیمسال سوم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

1417061

اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان

2

**

2

1417066

جامعه شناسی شهری

2

**

3

1417071

جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

2

**

4

1417063

بررسی مسائل اجتماعی ایران

2

**

 

 

جمع واحد

8

 

 
 

نیمسال چهارم

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1

1417113

پایان نامه

6

**

 

 

جمع واحد

6