فرایند تصویب پروپوزال

1- اخذ فرم پروپوزال از سایت دانشگاه

2- تکمیل فرم و اخذ امضای استاد مشاور و راهنما

3- تحویل فرم تکمیل شده به گروه آموزشی مربوطه

4- بررسی پروپوزال در شورای گروه و پذیرش پروپوزال 

  • چنانچه پذیرش مشروط انجام پذیرد دانشجو موظف به انجام اصلاحات می باشد

5- ارسال صورتجلسه گروه به دانشکده توسط کارشناس گروه

6- بررسی پروپوزال در شورای دانشکده

7- ثبت در سیستم گلستان توسط دانشجو

8- پس از ثبت در سیستم گلستان توسط دانشجو، باید مشاور و راهنما در ابتدا و سپس دانشکده آن را در سیستم تایید کنند

9-ارسال صورتجلسه دانشکده و پروپوزال به تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی


  • 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در دانشکده دانشجو مجاز به دفاع می باشد.