فرایند دفاع

1- گرفتن فرم آمادگی دفاع از سایت دانشگاه

2- تکمیل فرم و اخذ امضا استاد راهنما و مشاور

3- تحویل فرم تکمیل شده به همراه یک نسخه فنری شده از پایان نامه به گروه مربوطه

4- بررسی در شورای گروه

5- تنظیم صورتجلسه گروه توسط کارشناس و ارسال به دانشکده

6-بررسی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

7- اعلام تاریخ دفاع دانشجو از گروه به کارشناس دانشکده

8- مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت اعلام تاریخ دفاع و هماهنگی های لازم


  • هماهنگی با استاد راهنما و داوران داخلی و خارجی توسط استاد راهنما یا مدیر گروه انجام می گردد
  • اتاق کنفرانس و ملزومات توسط دانشجو هماهنگ می شود.
  • اطلاعیه دفاع مربوطه باید یک هفته قبل در بردهای دانشکده ها نصب و اعلام می شود .
  • از زمان تصویب دفاع در جلسه گروه تا زمان دفاع حداقل 10 روز باید فاصله باشد
  • بعد از تصویب دفاع در جلسه دانشکده دانشجو موظف به تحویل دو نسخه فنری شده از پایان نامه به کارشناس تحصیلات تکمیلی می باشد.