ترمیک دانشجویان فلسفه و کلام اسلامی  ورودیهای  93 و 92

ترم اول

ترم سوم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

1416220

ادبیات عرب 1

3

-

 

آموزش زبان عربی1

 

1416251

فلسفه اسلامی 3

4

فلسفه اسلامی 2

فلسفه اسلامی 3

1416219

تجوید قرآن کریم

1

-

1416258

کلام 2

2

کلام 1- اصول عقاید 3و4

کلام 2

1416230

علوم قرآنی

2

-

آشنایی با علوم و قرآن و حدیث

1416267

مکاتب فلسفی غرب 1

2

-

تاریخ فلسفه غرب 1

1416224

منطق 1

3

-

منطق تصور

1416228

تفسیر قرآن 1

2

-

آشنایی با قرآن کریم

1416249

فلسفه اسلامی 1

3

-

فلسفه اسلامی 1

1416226

منطق 3

2

منطق 2

منطق تصدیق 2

1416237

اصول عقاید 1

2

-

تاریخ کلام اسلامی

1416222

ادبیات عرب 3

2

ادبیات عرب 2

 

آموزش نحو عربی 1

1410002

فارسی

3

-

-

1416234

معانی و بیان 2

2

معانی و بیان 1

1416238

اصول عقاید 2

3

-

مبانی علم کلام

1416241

روش تحقیق 1

1

-

 

 

 

-

 

1416243

آشنایی با کامپیوتر

2

-

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن

جمع واحدها

20

 

جمع واحدها

19

 

ترم دوم

ترم چهارم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

1416221

ادبیات عرب 2

3

ادبیات عرب 1

 

آموزش زبان عربی2

 

1416223

ادبیات عرب 4

2

ادبیات عرب 3

آموزش نحو عربی 2

1416233

معانی و بیان1

2

-

1416236

تحقیق در نهج البلاغه

2

-

1416225

منطق 2

3

منطق 1

منطق تصدیق 1

1416227

منطق 4

2

منطق 3

 

منطق برهان و جدل

 

1416257

کلام 1

2

اصول عقاید 1و2

کلام 1

1416229

تفسیر قرآن 2

2

تفسیر قرآن 1

1416244

فقه 1

3

-

آشنایی با کلیات فقه و حقوق

1416252

فلسفه اسلامی 4

4

فلسفه اسلامی 2

فلسفه اسلامی 4

1410016

زبان خارجه عمومی

3

-

 

1416263

تاریخ فلسفه اسلامی 1

2

-

تاریخ فلسفه اسلامی 1

1416250

فلسفه اسلامی 2

4

فلسفه اسلامی 1

فلسفه اسلامی 2

1416268

مکاتب فلسفی غرب 2

2

-

تاریخ فلسفه غرب 2

جمع واحدها

20

 

1416231

تاریخ تحلیلی لسلام 1

2

-

تاریخ اسلام

 

 

 

1416239

اصول عقاید 3

2

-

کلام 3

 

 

 

جمع واحدها

20

 

 

ترم پنجم

ترم ششم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

1416253

فلسفه اسلامی 5

3

فلسفه اسلامی 2

-

1416254

فلسفه مشاء

2

فلسفه اسلامی 2

-

1416259

کلام جدید 1

2

-

-

1416240

اصول عقاید 4

2

-

-

1416265

اصول فقه 1

2

-

-

1416261

منطق جدید 1

2

منطق 4

-

1416245

فقه2

3

فقه 1

-

1416266

اصول فقه 2

2

اصول فقه 1

-

1416270

زبان تخصصی 1

2

زبان خارجه عمومی

-

1416247

فقه 4

3

-

-

1416232

تاریخ تحلیلی اسلام 2

1

تاریخ تحلیلی اسلام1

-

1416271

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

-

1416246

فقه 3

3

-

-

1416255

فلسفه اشراق

2

فلسفه اسلامی 2

-

1416235

آشنایی با ادیان بزرگ

2

-

-

1416256

فلسفه اخلاق

2

-

-

1416242

روش تحقیق 2

1

روش تحقیق 1

-

1410040

ورزش 1

1

-

-

1410010

تربیت بدنی 1

1

-

-

1410033

دانش خانواده

2

-

-

                   جمع واحدها

20

 

                   جمع واحدها

20

 

ترم هفتم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

معادل دروس جدید

 

 

 

 

 

1410038

تعلیم و تربیت اسلامی(آیین زندگی)

2

-

-

 

 

 

 

 

1416264

تاریخ فلسفه اسلامی2

2

-

-

 

 

 

 

 

1416260

کلام جدید 2

2

کلام جدید 1

-

 

 

 

 

 

1416262

منطق جدید 2

2

منطق جدید 1

-

 

 

 

 

 

1416248

فقه 5

3

-

-

 

 

 

 

 

1416272

زبان تخصصی 3

2

زبان تخصصی 2

-

 

 

 

 

 

1416273

زبان تخصصی 4

2

زبان تخصصی 3

-

 

 

 

 

 

1416269

کار تحقیقی

2

روش تحقیق 2

-

 

 

 

 

 

                   جمع واحدها

17

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ترمیک رشته فلسفه و کلام ورودی 94 به بعد 

 

ترم اول

ترم دوم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1416249

فلسفه اسلامی 1

3

-

1416250

فلسفه اسلامی 2

4

فلسفه اسلامی 1

1416237

اصول عقاید 1

2

-

1416238

اصول عقاید 2

3

-

1416244

فقه 1

3

-

1416245

فقه 2

3

فقه 1

1416224

منطق 1

3

-

1416225

منطق 2

3

منطق 1

1416220

ادبیات عرب 1(صرف و نحو)

3

-

1416221

ادبیات عرب 2(صرف و نحو)

3

ادبیات عرب 1

1410038

تعلیم و تربیت اسلامی (آئین زندگی)

2

-

1416241

روش تحقیق 1

1

-

1410002

فارسی

3

-

1410016

زبان خارجه عمومی

3

 

 جمع واحد ها

19

 

  جمع واحد ها

20

 

ترم سوم

 

 

ترم چهارم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

 پیش نیاز

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1416251

فلسفه اسلامی 3

4

فلسفه اسلامی 2

1416252

فلسفه اسلامی 4

4

فلسفه اسلامی 2

1416239

اصول عقاید3

2

-

1416240

اصول عقاید4

2

-

1416246

فقه 3

3

-

1416247

فقه 4

3

-

1416226

منطق 3

2

منطق 2

1416227

منطق 4

2

منطق 3

1416222

ادبیات عرب 3(صرف و نحو)

2

ادبیات عرب 2

1416223

ادبیات عرب 4

2

ادبیات عرب 3

1416270

زبان تخصصی 1

2

ربان خارجه فلسفه و حکمت

1416271

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

1416242

روش تحقیق 2

1

روش تحقیق 1

1416256

فلسفه اخلاق

2

-

1416219

تجوید قرآن کریم

1

-

1416228

تفسیر قرآن 1

2

تجوید قران کریم

1410010

تربیت بدنی 1

1

-

1410040

ورزش 1

1

تربیت بدنی 1

1416243

آشنایی با کامپیوتر

2

-

 

 

 

 

 

 جمع واحد ها

20

 

 

 جمع واحد ها

20

 

ترم پنجم

ترم ششم

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

1416253

فلسفه اسلامی 5

3

فلسفه اسلامی 2

1416254

فلسفه مشاء

2

فلسفه اسلامی 2

1416257

کلام 1

2

اصول عقاید 1و2

1416258

کلام 2

2

کلام 1، اصول عقاید 3و4

1416248

فقه 5

3

-

1416259

کلام جدید 1

2

-

1416261

منطق جدید 1

2

منطق 4

1416265

اصول فقه 1

2

-

1416233

معانی و بیان 1

2

-

1416262

منطق جدید 2

2

منطق جدید 1

1416263

تاریخ فلسفه اسلامی 1

2

-

1416234

معانی و بیان 2

2

معانی و بیان 1

1416267

مکاتب فلسفی غرب 1

2

-

1416264

تاریخ فلسفه اسلامی 2

2

-

1416272

زبان تخصصی 3

2

زبان تخصصی 2

1416273

زبان تخصصی 4

2

زبان تخصصی 3

1416231

تاریخ تحلیلی اسلام 1

2

-

1416229

تفسیر قرآن 2

2

تفسیر قرآن 1

 

 

 

 

1416255

فلسفه اشراق

2

فلسفه اسلامی 2

 

جمع واحد ها

20

 

 

جمع واحد ها

20

 

ترم هفتم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیش نیاز

 

 

 

 

1416230

علوم قرآنی

2

-

 

 

 

 

1416260

کلام جدید 2

2

کلام جدید 1

 

 

 

 

1416266

اصول فقه 2

2

اصول فقه 1

 

 

 

 

1416268

مکاتب فلسفی غرب 2

2

مکاتب فلسفی غرب 1

 

 

 

 

1416236

تحقیق در نهج البلاغه

2

-

 

 

 

 

1416232

تاریخ تحلیلی اسلام 2

1

تاریخ تحلیلی اسلام 1

 

 

 

 

1416235

آشنایی با ادیان بزرگ

2

-

 

 

 

 

1416269

کار تحقیقی

2

روش تحقیق 2

 

 

 

 

1410033

دانش خانواده

2

-

 

 

 

 

 

 جمع واحدها

17