برنامه ترمیک دانشجویان دوره دکتری رشته مشاوره خانواده

ترم اول

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

طرح های تحقیق و تحلیل اطلاعات

2

-

اصلی

1415058

2

پویایی های فرآیند ازدواج و زوج درمانی

2

-

اصلی

1415060

3

مشاوره معنوی دینی

2

-

اختیاری

1415064

 

 

ترم دوم

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

نظریه های روان سنجی و ارزیابی و روانشناختی مشاوره

2

-

تخصصی

1415062

2

دوره اینترنتی مشاوره ازدواج

-

1

تخصصی

1415065

3

نظام های اخلاقی مشاوره

2

-

اختیاری

1415079

 

 

ترم سوم

ردیف

نام درس

نظری

عملی

نوع درس

شماره درس

1

آسیب شناسی و مشاوره خانواده

2

-

تخصصی

1415061

2

دوره اینترنتی مشاوره خانواده

-

1

تخصصی

1415065

3

مشاوره در مراحل مختلف رشد

2

-

اختیاری

1415076

4

تحلیل آسیبهای روانی اجتماعی

2

-

اصلی

1415059

 

 

ترم چهارم

ارزیابی جامع

 

1415067

 

 

ترم پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

شماره درس

1

پایان نامه (رساله دکتری )

18

تخصصی

1415066