برنامه ترمیک رشته دکتری برنامه ریزی درسی

ترم اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

1

برنامه ریزی درسی 1

2

1415301

2

روشهای آماری

2

1415310

3

برنامه ریزی آموزش ابتدایی

2

1415304

 

 

ترم دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

1

مکتبهای فلسفی و آراء تربیتی

2

1415306

2

روشهای تحقیق

2

1415309

3

برنامه ریزی درسی 2

2

            1415302

 

 

ترم سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

1

اقتصاد تعلیم و تربیت

2

1415303

2

تربیت در قرآن

2

1415315

3

نظریه های یادگیری در روشهای تدریس

2

1415311

 

 

ترم چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

1

رساله دکتری

18

1415317