برنامه ترمیک کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

ترم اول

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

ملاحظات

- زبان تخصصی

- آمار توصیفی 

- کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی

- روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

1418004

1418006

1418027

1418034

3

3

2

2

                         

 

ترم دوم

 

 

 

 

- فلسفه آموزش و پرورش

- روشهای آماری 1

- روشهای تحقیق در علوم تربیتی 1

- روشهای ارزیابی آموزشی

- مبانی نظری و کاربرد آزمونهای روانی

1418033

1418030

1418028

1418036

1418042

2

2

2

2

2

 

 

ترم سوم

 

 

 

 

- روشهای آماری 2

- روشهای تدریس پیشرفته

- روشهای نمونه گیری

- شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی

1418031

1418035

1418044

1418047

2

2

2

2

 

 

ترم  چهارم

 

 

 

 

- سمینار پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت

- پایان نامه

- روشهای تحقیق در علوم تربیتی 2

1418037

1418032

1418029

2

6

2

 

 

 

دروس پیش نیاز دانشجویان با رشته غیر مرتبط: آمار توصیفی 3واحد- متون تخصصی 3 واحد-  مقدمات برنامه ریزی درسی و آموزشی 3 واحد

-  آموزش و پرورش تطبیقی 2واحد