برنامه ترمیک کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

ترم اول

نام درس

کد درس

تعداد واحد

دروس پیش نیاز

ملاحظات

- نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

- تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 

- هدایت و مشورت در اسلام

- متون تخصصی مشاوره (پیش نیاز ارشد)

- آمار استنباطی (پیش نیاز ارشد)

1415008

1415010

1415007

1415046

1415048

3

1

2

2

2

نظریه های مشاوره و روان درمانی دوره کارشناسی

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره دوره کارشناسی

                          -

*در صورتیکه دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی یا مشاوره باشد تا 6 واحد پیش نیاز باید بگیرد.

*فارغ التحصیلان کارشناسی رشته های دیگر بین 32-20 واحد پیش نیاز درسی کارشناسی به تشخیص گروه آموزشی باید بگیرند

ترم دوم

 

 

 

 

- نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

- آمار استنباطی پیشرفته

- نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

1415011

1415003

1415009

3

2

3

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

- آمار استنباطی دوره کارشناسی

نظریه های مشاوره گروهی دوره کارشناسی

 

ترم سوم

 

 

 

 

- سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

- روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

- سمینار مسائل خانواده و ازدواج

- مشاوره ازدواج

- پایان نامه

1415013

1415005

1415014

1415012

1415016

3

3

2

3

4

- نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

- روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی دوره کارشناسی و آمار استنباطی پیشرفته

 

- نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

 

                        -

 

                         -

 

 

ترم  چهارم

 

 

 

 

- کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج

- پایان نامه

جمع کل واحدهای درسی :  36 واحد

1415015

1415016

3

4

 

 

 

دروس پیش نیاز دانشجویان با رشته غیر مرتبط: مشاوره خانواده 3 واحد- نظریه های مشاوره و روان درمانی3 واحد-  روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 3 واحد-  مشاوره گروهی 3 واحد –آمار استنباطی 2 واحد