دروس قابل اخذ برای ورودی 95 در ثبت نام مقدماتی

 

نیم‌سال دوم

کد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع واحد

پیش‌نیاز

نظری

عملی

1422131

آمار و احتمالات(1)

2

2

-

-

1422043

زمین در فضا

2

2

-

-

1422126

مبانی سنجش از دور

2

2

-

نقشه خوانی

1422049

جغرافیای خاکها

2

2

-

-

1422127

هیدرولوژی

2

2

-

-

1422128

جغرافیای اقتصادی

2

2

-

-

1422129

جغرافیای سیاسی

2

2

-

-

1422130

محیط زیست و حقوق آن

2

2

-

-

1422064

نقشه‌برداری

2

1

1

نقشه خوانی